Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Radłów!

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Radłów!

21 października br. odbędą się wybory samorządowe. To wyjątkowy rok, w którym obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości, a okoliczność ta w sposób szczególny nakłada na nasze pokolenie obowiązek nie tylko wobec samych siebie ale też wobec przyszłych pokoleń.

To niewątpliwie ważne wydarzenie, ponieważ zadecydujemy, komu powierzymy sprawowanie zaszczytnych funkcji w naszej gminie.

Wspólnie z Państwem chcę rozpocząć budowę naszej małej Ojczyzny.

Jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości jestem przekonany, że samorząd jest miejscem realizacji demokracji lokalnej, powinien służyć ludziom bez względu na wykonywany zawód, a przez to stwarzać warunki do godnego życia , wspierać aktywność gospodarczą , dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

Gmina Radłów potrzebuje gospodarza, który przede wszystkim słucha swoich mieszkańców i realizuje ich potrzeby.

Pragnę zachęcić wszystkich do udziału w tych wyborach i zapewnić że dowiodę swojej uczciwości i nie zawiodę Państwa zaufania.

Dla mnie Wasze zaufanie przedstawia większą wartość niż objęte stanowisko i pieniądz, bo z moralnego spojrzenia, liczą się ludzie i ich godne życie.

Z wyrazami szacunku

Roman Nowak

Roman Nowak – urodziłem się w Radłowie, mieszkam w Zdrochcu, mam 53 lata, żonaty, troje dzieci. wykształcenie wyższe, 34 letnie doświadczenie zawodowe. Pracuję
w jednej firmie / Zakład Budowy Aparatury Chemicznej w Tarnowie/ od 1983 r. Od 15 lat zajmuję stanowiska kierownicze w tym 3 lata pełnię funkcję Dyrektora ds. Strategii
i Handlu.

Byłem radnym Rady Miejskiej w Radłowie w kadencji 2010-2014. Kandydowałem na burmistrza Gminy Radłów kadencji 2014-2018.

Prowadzę wieloletnią, aktywną działalność zawodową i społeczną min.: NSZZ „Solidarność” od 1983r, Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPECHem, Stowarzyszenie Szkoła Wspólnym Dobrem, Rada Sołecka w Zdrochcu, aktualnie Naczelnik OSP Zdrochec, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Radłowie, Członek Zarządu Powiatu ZOSP RP w Tarnowie.

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość.

Jestem konsekwentny w działaniu i dochowuję wierności swoim poglądom, a największe wartości     w moim życiu to Wiara , Rodzina , Honor, Ojczyzna.

Moim atutem jest wewnętrzny optymizm i przekonanie do tego, to co robię.

Umiem słuchać , rozmawiać i rozwiązywać ludzkie problemy.

Nasz program:

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wdraża swój kompleksowy i profesjonalny program „Nowoczesna Gmina”. Zostały uruchomione wielomiliardowe środki inwestycje przeznaczone na termomodernizację, segregację odpadów, budowę stref aktywności, wsparcie seniorów, budowę chodników i dróg lokalnych. szerokopasmowy internet oraz rozwój budżetów obywatelskich.

Jako kandydat na burmistrza wraz ze swoimi radnymi mam cele i priorytety, które chcemy zrealizować, jeżeli obdarzą nas Państwo swoim zaufaniem.

  1. Podatki

Obniżymy podatek rolny wynoszący obecnie 112,50 zł za hektar przeliczeniowy do wysokości 87,50 zł/ ha oraz podatek od nieruchomości (płacą go osoby nie będące rolnikami) z kwoty 225 zł./ha do wysokości      175 zł/ha oraz podatek od działek budowlanych 10 arowych wynoszący obecnie 240 zł. do 140 zł.                   i utrzymamy    tę obniżkę przez całą kadencję.

Obecna rada podniosła podatki, by sfinansować podwyżkę pensji burmistrza i wyższe diety radnych.

My obniżymy pensję burmistrza oraz diety radnych, ponadto uważamy, że w tak małej gminie zbędne        jest stanowisko wiceburmistrza.

  1. Utworzymy przestrzeń dla biznesu

Nowe regulacje rządowe powodują, że cała Polska stanie się strefą ekonomiczną. Chcąc być partnerem dla przedsiębiorców należy mieć dla nich dobrą ofertę. Przygotowanie terenów na cele inwestycje jest jednym    z podstawowych kroków. Mamy dobrą lokalizację wynikającą z położenia – bliskość dróg krajowych                i autostrady. Te atuty trzeba wykorzystać.

  1. Przedsiębiorstwa komunalne

Realizacja zadań publicznych przez jednostki własne (zakład komunalny), to z jednej strony miejsca pracy,    z drugiej optymalizacja kosztów realizacji zadań gminy . Samorząd gminny nie wydaje pieniędzy                  na zewnątrz, tylko konsumuje budżet wewnątrz, napędzając koniunkturę.

  1. Inkubator przedsiębiorczości

Wybudujemy budynek komunalny, w którym po atrakcyjnych cenach młodzi przedsiębiorcy mogliby ulokować swój, często pierwszy, biznes. To będzie swoisty inkubator przedsiębiorczości na miarę naszych możliwości.

  1. Plac targowy

Powstanie również miejsce do handlu dla przyszłych i obecnych rolników. W naszym regionie gospodarstwa rolne są mocno rozdrobnione i powoli zanikają. Musimy zrobić wszystko, aby rolnictwo ponownie stało        się opłacalne, nastawione na ekologiczną uprawę. Jednym z elementów takiego działania jest na pewno stworzenie miejsca, gdzie rolnicy mogą sprzedać swoje plony. Można na ten cel pozyskać środki zewnętrzne.

  1. Oświata

Utrzymamy sieć przedszkoli i szkół na terenie naszej gminy, damy wszystkim placówkom równe szanse,      nie może być tak, że nierówny podział subwencji oświatowej dzieli dzieci na lepsze i gorsze.

Podejmę współpracę ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie, aby uratować Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie. Obecne władze zaprzepaściły szansę na uratowanie tej placówki                i pięknego parku.

  1. Zdrowie

Zdrowie mieszkańców nie może być przedmiotem nieuczciwej gry rynkowej. Utrzymamy publiczne ośrodki zdrowia tak, aby każdy mógł skorzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej , rehabilitacji czy konsultacji u lekarza specjalisty.

  1. Bezpieczeństwo, drogi

Wychodząc naprzeciw głosom mieszkańców, podejmiemy starania aby w Radłowie przywrócić posterunek policji. Mieszkańcy realnie tego oczekują, chcą czuć się bezpieczni w swoim otoczeniu. Dodatkowi policjanci na terenie gminy z pewnością umożliwią skuteczniejsze przeciwdziałanie np. narkomanii, aktom wandalizmu.

Od lat nie został rozwiązany problem skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką w Wał – Rudzie. To niebezpieczne miejsce, które wymaga zmian. Nic nie zrobiono z problemem braku chodników przy drogach wojewódzkich w Biskupicach Radłowskich, Zabawie czy w Wał- Rudzie. Dokończymy budowę chodnika przy
ul. Kolejowej. Przy dobrej współpracy z zarządcami dróg oraz znalezieniu odpowiedniego finansowania będzie możliwe rozwiązanie tych problemów.

Niektóre miejscowości naszej gminy w dalszym ciągu mają drogi wewnętrzne wymagające remontu bądź asfaltowania. Należy patrzeć gospodarskim okiem nie tylko na centrum gminy.

  1. Gospodarka komunalna

Wielkim problemem dla Radłowa jest wysypisko – składowisko śmieci. Należy podjąć starania, aby nie było uciążliwym problemem dla mieszkańców. Istotnym zadaniem jest budowa instalacji i podłączanie kolejnych miejscowości gminy do kanalizacji. Należy wykorzystać możliwości naszej oczyszczalni ścieków, kontrolować ceny , a nie planować przesyłania ścieków do oczyszczalni w Tarnowie.

  1. Energia odnawialna

Zaproponujemy mieszkańcom alternatywne ogrzewanie swoich budynków wraz
z ciepłą wodą użytkową. Praktycznie  może to być samowystarczalna instalacja dla każdego domu bez inwestowania większych środków niż te, które dotychczas wydają na ten cel w ciągu roku.

11.Sport, turystyka

Przez gminę Radłów biegnie trasa rowerowa Velo Dunajec, która jest najczęściej wybieraną trasą przez Małopolan. Musimy wykorzystać ten potencjał i wytyczyć
w naszej gminie ścieżki rowerowe, które będą przebiegać w pobliżu naszych zabytków, ciekawych miejsc oraz utworzyć wypożyczalnię rowerów. by rozwijać turystykę na naszym obszarze. Będziemy także wspierać kluby sportowe i promować sportowy styl spędzania czasu.

12.Promocja gminy

Warto stworzyć jasną strategię promocji gminy. Aby to uczynić należy powołać zespół osób odpowiedzialnych za komunikację z mediami i podmiotami biznesowymi. Nie może być tak, że burmistrz jednoosobowo zarządza promocją. Dziś wygląda to tak, że promocja jest, ale burmistrza, a nie gminy. Środki przeznaczone na promocję gminy przez ostatnie lata były wręcz marnowane. Wiemy jak to zmienić i odwrócić ten niekorzystny trend.