Nieprawidłowości w Gminie. Część 1

uwagaNa początek zamieszczamy jeden z w wielu punktów we wnioskach pokontrolnych RIO.

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 36

–       nieprzestrzeganie zasady wynikającej z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określającej, że do skuteczności czynności prawnej, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej. Nieprawidłowość stwierdzono w przypadku:

1)       Umowy Nr 1/2013 z dnia 14.02.2013 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych” w kwocie 68.000 zł;

2)       Umowy z dnia 01.10.2014 r. zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym, dot. świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych, w której ustalono m.in. wynagrodzenie za gotowość świadczenia usług płatne jednorazowo za cały rok (w wys. 200 zł netto + VAT miesięcznie);

3)       3 umów cywilno-prawnych na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były pracownik Urzędu Miejskiego w Radłowie – Specjalista w Referacie Administracji i Spraw Obywatelskich (dot. pkt 1) oraz Skarbnik Gminy (dot. pkt 2 i pkt 3).

 

Wniosek pokontrolny nr 36 – Przestrzeganie zasady wynikającej z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) określającej, że do skuteczności czynności prawnej, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Do wniosków pokontrolnych zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, Burmistrz Miasta i Gminy Radłów wniósł zastrzeżenia, które były przedmiotem rozpatrzenia przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

 

Treść uchwały podjętej przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Nr KI-412/242/15 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych znajduje się w dziale:

Działalność Izby/Nadzorcza/Uchwały Kolegium RIO w Krakowie/2015/KI-412/242/15

źródło:bip.krakow.rio.gov.pl