Radłów-STYPENDIUM SZKOLNE 2016

MIASTO-I-GMINA-RADŁÓWZespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów informuje, iż wnioski o stypendia szkolne na rok 2016/2017 należy składać od 1  do 15 września 2016 r. (w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów, ul. Szkolna 1)

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich – do 15 października 2016 r.

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Aktualnie miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 514,00 złotych Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenie o dochodach tj.

  1. Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
  2. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów jeżeli osoba prowadzi działalność o charakterze pozarolniczym,
  3. Zaświadczenie  o formie opodatkowania z Urzędu Skarbowego, oraz  dowód opłacania składni do ZUS i oświadczenie o uzyskanym dochodzie jeżeli osoba prowadzi działalność  opodatkowaną ryczałtem,
  4. W przypadku dochodów z rolnictwa zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym wydanym przez Urząd Gminy właściwy dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, ( przyjmuje się 288 zł za 1 ha przeliczeniowy,  )
  5. Uczniowie i studenci winni przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub na studia,
  6. Rodzice i rodzeństwo posiadające status osoby bezrobotnej winny przedłożyć aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
  7. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
  8. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
  9. Decyzja o pobieraniu dodatku mieszkaniowego.

Wniosek (do pobrania w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów, lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radłowie) wraz z załącznikami, należy składać osobiście do 15.09.2016 w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów, a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych – do 15.10.2016 r.

Wniosek o przyznanie stypendium

UCHWAŁA NR XXV/240/13 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radłów

Źródło: Urząd Gminy w Radłowie