To nie żart – Rusza program 500+

500parasol500+. Informacje, wnioski – wyjaśniamy krok po kroku.

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezalżenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wzory wniosków do pobrania.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 195) wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach, którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Rodzina 500+

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie mając na uwadze usprawnienie obsługi klienta związanej z nowym świadczeniem informuje o wprowadzeniu następujących ułatwień.

Wnioski na świadczenie można odbierać w następujących miejscach:

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie
  • Szkoły na terenie Gminy Radłów

Wypełniony wniosek można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie od 1 kwietnia 2016 r.  czyli od daty wejścia w życie ustawy.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 30 czerwca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Osoby, które nie będą ubiegały się o przyznanie świadczenia wychowawczego  (500+ ) na pierwsze dziecko z uwagi,  iż będą przekonane, że ich dochód przekroczy kryterium uprawniające do świadczenia na pierwsze dziecko (800 zł i 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego ), będą zwolnione z obowiązku dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających dochód.

Wnioski wraz z dokumentami będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie:

  1. w pokoju nr. 2 – na drugie i kolejne dzieci (dodatkowe informacje pod numerem – tel. 146782003)
  2. w pokoju nr. 3 – na pierwsze i kolejne dzieci z obowiązkiem weryfikowania dochodu (dodatkowe informacje pod numerem tel. 146783033)

Źródło:Urząd gminy w Radłowie