Małopolska kampania 1%

500x333

500×333

Możliwość przekazania 1% odpisu podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego to wyjątkowa szansa wsparcia organizacji działających na rzecz innych. 1% to kwota potrącana z podatku, który zostanie przekazany do Urzędu Skarbowego – nie jest zabierany podatnikom.

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJOM?

– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
– podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
– podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
– 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

Krok 1:
Wybierz organizację pożytku publicznego z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1%.

Krok 2:
Wpisz w rubryce Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego  OPP, na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT 28, PIT-38 numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w rubryce formularza PIT zatytułowanej Informacje uzupełniające może podać informacje określające sposób dysponowania przez organizację przekazanymi środkami – można wskazać konkretny cel.

WAŻNE INFORMACJE!

– Elektroniczny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Zawiera nazwę, numer KRS oraz informacje o siedzibie OPP
– Urząd skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe,
– Na jednym formularzu PIT możesz wskazać tylko jedną organizację. Jeżeli rozliczasz się na większej liczbie formularzy PIT, to w każdym z nich możesz wskazać inną organizację,
– 1% można przekazać składając zeznanie podatkowe w terminie,
– 1% podatku dochodowego nie przekażą osoby, które rozlicza pracodawca.

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Powiatu Tarnowskiego dostępny jest – tutaj.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnowie