GIMNAZJALISTO wybierz ZSP w Radłowie!!!

kkkkkkGIMNAZJALISTO!!!

Nie szukaj szczęścia daleko, masz je w zasięgu wzroku!
Nie wybieraj niewiadomej, u nas jest wszystko jasne!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie to szkoła z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją. Już od początków swego istnienia była swoistym fenomenem na mapie małopolskiego szkolnictwa. Będąc jednym z nielicznych liceów znajdujących się w małych wiejskich miejscowościach, była zarazem szkołą o dużej renomie. Wszak to nie przypadek, że tak liczne grono jej absolwentów pełni wysokie stanowiska w życiu publicznym kraju, zajmuje najwyższe miejsca w hierarchii kościelnej czy odnosi sukcesy naukowe.
Nie sposób wymienić tu wszystkich, należy jednak wspomnieć, że do grona absolwentów radłowskiego liceum należą Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, były rektor UJ prof. Franciszek Ziejka, Prokurator Generalny RP pan Andrzej Seremet, liczne grono profesorów i pracowników naukowych wyższych uczelni, dziesiątki kapłanów, nauczycieli, lekarzy, sportowców. Są chlubą szkoły, swoistą nobilitacją, ale też i mobilizacją, by piąć się na szczyty, by osiągać sukcesy, nie poprzestawać na małym – tak brzmi dewiza dzisiejszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie.
Pedagodzy ZSP w Radłowie starają się uczniom nie tylko przekazywać określoną wiedzę, nie tylko przygotowywać do egzaminów zewnętrznych, ale uczą ich, jak godnie żyć, kształtują ich osobowość, młodzieńczy system wartości, by w życiowych wędrówkach nie zboczyli z drogi służby ludziom i ojczyźnie.

Nasze mocne strony to:

Nauczanie na najwyższym poziomie:

 • Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.
 • Wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 • Liczne projekty edukacyjne i programy unijne realizowane w szkole.
 • Kursy branżowe, kursy specjalistyczne, kursy prawa jazdy organizowane bezpłatnie przez szkołę.
 • Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych, sportowych i artystycznych.

Baza materialna obiektu:

 • Szkoła zlokalizowana w centrum Radłowa w zabytkowym pałacu.
 • Budynek duży, przestronny, zadbany.
 • Bezprzewodowy Internet WiFi.
 • Nauka odbywa się na jedną zmianę.
 • Klasopracownie wyposażone są w nowoczesne pomoce naukowe, tablice interaktywne, sprzęt RTV.
 • Dwie pracownie komputerowe oraz Centrum Multimedialne.
 • Pracownia plastyczno – fotograficzna.
 • Nowoczesna sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem.
 • Siłownia.
 • Biblioteka wraz z czytelnią i komputerowym centrum informacyjnym.
 • Reprezentacyjna aula szkolna – dawna sala balowa- miejsce spotkań i występów artystycznych.
 • Kawiarenka uczniowska z TV.
 • Zabytkowy park w otoczeniu szkoły.
 • Nowoczesna metoda ogrzewania budynku z wykorzystaniem pomp ciepła.

 

Kadra Pedagogiczna:

 • Wysoko wykwalifikowana.
 • Legitymująca się Certyfikatem Egzaminatora.
 • Systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego (studia doktoranckie, studia podyplomowe, warsztaty i kursy).
 • Otwarta na nowe wyzwania.
 • Przyjazna uczniom.

 

Szkoła bezpieczna:

 • Wszyscy uczniowie otoczeni troskliwą opieką.
 • Bez patologii.
 • Zapewniona opieka pedagogiczna, psychologiczna, lekarska i pielęgniarska.
 • Pełny monitoring budynku i otoczenia.

 

Szkoła przyjazna dla ucznia.
W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera.

Dlaczego warto wybrać tę szkołę?

Wybierając się do jednej ze szkół funkcjonujących
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie
możesz liczyć na
:

 

 • Pomoc stypendialną.

 

Uczniom, którzy osiągają dobre i bardzo dobre wyniki, szkoła zapewnia pomoc
w ubieganiu się o stypendia. Nasi uczniowie otrzymują rokrocznie Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Starosty Tarnowskiego, Stypendium Marszałka Małopolski i wiele innych.

 • Rozwijanie swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

W szkole działają liczne koła zainteresowań: olimpijskie koło matematyczne, koło informatyczne, koło języka niemieckiego, koło języka angielskiego, Klub Europejski, Klub Patriotyczny, koło dziennikarskie redagujące szkolną gazetkę „Vis a vis” oraz koło radiowców prowadzących szkolny radiowęzeł „KANCIAPA”, zajęcia sportowe w piłce siatkowej, w piłce koszykowej, aerobik, szkolne koło „Caritas”.

 • Realizowanie swoich młodzieńczych ambicji przez:

– udział w zawodach sportowych,

– występy w programach artystycznych,

– działalność w organizacjach uczniowskich.

 

 • Udział w wymianie zagranicznej.

Od 2009 roku młodzież naszej szkoły uczestniczy w programie wymiany językowej
z uczniami Gymnasium w Schloβ Holte Stukenbrock z Niemiec (Nadrenia Północna
Westfalia).

PROPONOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

Czteroletnie technikum przygotowuje uczniów do matury i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Absolwenci tej szkoły znajdą bez trudu zatrudnienie w branży gastronomicznej. Szkoła kładzie nacisk na edukację teoretyczną i naukę czynności praktycznych, polegającą na umiejętności sporządzania wykwintnych dań, wypieków cukierniczych oraz dekorowania stołów.

Technikum Handlowe

W trakcie nauki w tej szkole uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do zorganizowania i prowadzenia firmy handlowej. Zajęcia prowadzone są z użyciem kas fiskalnych, skanerów, metkownic oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego INSERT. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w istniejących firmach lub założyć własną działalność usługowo – handlową. .

Technikum Hotelarskie

Uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności zarządzania hotelem i obsługi gości hotelowych. Absolwent biegle posługuje się językami obcymi,co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami. Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w różnego typu obiektach hotelarskich, takich jak: hotele, domy wczasowe, w biurach turystycznych, ponadto na promach, statkach, w branży lotniczej. Technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą, np. pensjonat czy gospodarstwo agroturystyczne.

 

3-letnie Liceum Ogólnokształcące przygotowujące do egzaminu maturalnego
i dalszej edukacji na studiach wyższych:

 1. Klasa matematyczno – fizyczna
  przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka.

  2. Klasa turystyczna

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j.obcy

3 .Klasa humanistyczna

przedmioty rozszerzone – język polski, historia, język angielski.

4 .Klasa biologiczno – chemiczna

przedmioty rozszerzone – biologia, chemia.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( wielozawodowa)

Dla uczniów, którzy z różnych przyczyn, chcą zdobyć szybko zawód proponujemy zasadniczą szkołę zawodową. Nauka w tego typu szkole trwa 3 lata. Przedmioty ogólne nauczane są u nas w szkole, praktyczna nauka danego zawodu realizowana jest w zakładzie pracy, wiedzę teoretyczną pogłębia uczeń w trakcie kursów zawodowych organizowanych przez szkołę.

Uwaga! Jako szkoła, deklarujemy pomoc w znalezieniu praktyki w wybranym przez ucznia zawodzie.

GIMNAZJALISTO!!!!

Od 1 września 2012 roku do szkół ponadgimnazjalnych weszła
nowa reforma programowa.

W naszej szkole nie musisz bać się zmian.

W klasie pierwszej LO ucznia będzie obowiązywało kształcenie ogólne,
zaś od klasy drugiej wybrane przedmioty będą realizowane
na poziomie rozszerzonym.

W Technikum i ZSZ uczeń oprócz kształcenia ogólnego będzie realizował kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji określonych dla danego zawodu.

Każdy uczeń naszej szkoły ma możliwość wyboru kształcenia na różnych poziomach zaawansowania następujących języków obcych:
* angielskiego
* niemieckiego

Język wiodący może być nauczany w zakresie rozszerzonym.

 

Po klasie I LO uczeń będzie dokonywał ostatecznego wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym (od 2 do 4)
oraz będzie miał możliwość zmiany profilu klasy.

W Technikum uczeń realizuje 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym,
które korelują się z wybranym zawodem.

Uczniowie wszystkich klas będą mogli wybrać przedmioty uzupełniające
spośród oferowanych przez szkołę:

* elementy dziennikarstwa
* edukacja filmowa i teatralna
* edukacja ekonomiczna
* edukacja ekologiczna
* elementy psychologii i pedagogiki
* grafika komputerowa
* zajęcia artystyczne (plastyczne lub taneczne)
* język obcy branżowy – biznesowy lub techniczny

Szkoła uczestniczy w wielu projektach unijnych,
dzięki którym uczniowie podnoszą swe kwalifikacje zawodowe.

Twój wybór!
Bądź Profesjonalistą!