Nieprawidłowości w Gminie. Część 2

uwagaOpis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 38

 

–       umorzenie przez Burmistrza Radłowa Zarządzeniem Nr 232.2012 z dnia 21.12.2012 r. należności w kwocie 370.097,60 zł wraz z odsetkami, wynikającej z Umowy Nr 1/2012 z dnia 07.03.2012 r., zawartej z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, czym Burmistrz naruszył przepisy obowiązującej ówcześnie Uchwały Rady Gminy Radłów Nr XIX/135/08 z dnia 19.09.2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa. Przepis § 5 ust. 5 powołanej uchwały stanowi – cyt.: „Umorzenie należności wyższej niż stukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Radłów”. 

Ustalono, że stukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowiła wówczas kwotę 150.000 zł, a w dniu podjęcia decyzji o umorzeniu należności w kwocie 370.097,60 zł Burmistrz Radłowa nie posiadał stosownej zgody Rady Gminy Radłów.

Powyższe świadczy o umorzeniu należności jednostki samorządu terytorialnego niezgodnie z przepisami dotyczącymi umarzania należności pieniężnych, określonymi w § 5 ust. 5 powołanej wyżej uchwały Rady Gminy Radłów, w związku art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Radłowa.

 

Wniosek pokontrolny nr 38 – Umarzanie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących j.s.t., na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w związku z art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Do wniosków pokontrolnych zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, Burmistrz Miasta i Gminy Radłów wniósł zastrzeżenia, które były przedmiotem rozpatrzenia przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

 

Treść uchwały podjętej przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Nr KI-412/242/15 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych znajduje się w dziale:

Działalność Izby/Nadzorcza/Uchwały Kolegium RIO w Krakowie/2015/KI-412/242/15

źródło:bip.krakow.rio.gov.pl