Będą wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Radłowie

8Pani Barbara Marcinkowska już nie jest radną.Wojewoda Małopolski zarządził wybory uzupełniające do Rady MIejskiej w Radłowie okręg nr.6 na dzień 8 listopada 2015 roku.

Przyczyną rezygnacji z funkcji radnej jest powołanie Pani Barbary Marcinkowskiej na stanowisko Dyrektora GCKiC w Radłowie

ZARZĄDZENIE NR  176.2015
Burmistrza Radłowa
z dnia 31 lipca 2015 r.

AKT POWOŁANIA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W RADŁOWIE

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) oraz art. 68 §1 Kodeksu pracy:

1. Powołuję Panią Barbarę Marcinkowską, na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie ul. Plac Kościuszki 3, 33-130 Radłów, od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 lipca 2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Ustalam wynagrodzenie na stanowisku określonym w ust. 1 w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze: w kwocie 2700,00 zł brutto (słownie dwa tysiące siedemset 00/100),

2) dodatek za wysługę lat po 11 latach pacy w wysokości 11 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 297,00 zł brutto, (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt
siedem 00/100).Zmiana wysługi lat o 1% wynagrodzenia zasadniczego nastąpi od dnia 1 marca 2016 r. do 12 % , a od dnia 1 marca każdego następnego roku wzrastać będzie o 1%, aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach pracy,

3) dodatek funkcyjny: w kwocie 300,00 zł brutto(słownie: trzysta 00/100).

3. Ustalam wzór Umowy o warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz Program działania Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, jak w załączniku
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Akceptuję „Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie” , jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Info:BIP