Matura 2015: dzisiaj egzamin z języka polskiego

matura2015Poza egzaminem pisemnym z języka polskiego maturzyści muszą zdać jeszcze egzamin ustny. Na przeprowadzenie egzaminów ustnych z języka polskiego szkoły mają czas do 29 maja.

Test na poziomie podstawowym z języka polskiego potrwa 170 minut. Maturzyści mogą wybrać, czy chcą zdawać egzamin jedynie na poziomie podstawowym, czy też jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Ci, którzy wybrali egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, będą pisać test 7 maja.

Oficjalne wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego będą ogłoszone w czerwcu. Nieuzyskanie 30 proc. punktów z egzaminu na poziomie podstawowym zarówno w części ustnej, jak i pisemnej skutkuje niezdaniem całej matury. Egzaminu na poziomie rozszerzonym nie można nie zdać.

Matura ustna z języka polskiego w tym roku po raz pierwszy zdawana jest na nowych zasadach. Uczniowie nie przygotowują już prezentacji, ale będą losowali temat przygotowany przez CKE, a dotyczący problemu związanego z tekstem kultury. Następnie maturzysta po ok. 15 minutach przygotowania ma wygłosić monolog dotyczący zagadnienia. Potem komisja egzaminacyjna będzie zadawać pytania dotyczące omawianego problemu.

W tym roku maturzyści poza językiem polskim zdać muszą również egzamin z języka obcego oraz matematyki. Aby zdać maturę z każdego z tych przedmiotów na poziomie podstawowym uczeń musi uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Poza trzema obowiązkowymi przedmiotami osoby przystępujące do matury mogą wybrać przedmioty dodatkowe. Wszystkie zdawane są na poziomie rozszerzonym. Nie ma możliwości ich niezaliczenia. Na świadectwie maturalnym podana zostanie liczba punktów uzyskanych z przedmiotów dodatkowych.

W tym roku jako przedmiot dodatkowy na maturze można było wybrać: język polski, matematykę, fizykę i astronomię, geografię, chemię, informatykę, biologię, wiedzę o społeczeństwie, historię, filozofię, historię muzyki, historię sztuki, wiedzę o tańcu, język łaciński i języki nowożytne: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i włoski.

(RC)

Źródło: Onet.pl