Pierwszy dzwonek

124833Mieszkańcy  Gminy Radłów!

Trwa nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na rok szkolny 2015 / 2016

Wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych z trójką  i więcej dzieci na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. w których dochód nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalanego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej ( 684,00 zł na osobę w rodzinie)  art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)

Województwo Małopolskie realizuje projekt „Pierwszy dzwonek” polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Rodzina wielodzietna 3+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica /opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci  (przy czym przynajmniej  jedno z dzieci jest uczniem)  i której wszyscy członkowie  mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

dziecko – należy przez to rozumieć mające miejsce zamieszkania na terenie gminy:

a)     dziecko do 18 roku życia,

b)     pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 24 roku życia, uczące się lub studiujące (w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych), lub

c)     pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 25 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

uczeń – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej (począwszy od klasy pierwszej), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły określonej w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 ustawy o systemie oświaty lub szkoły/ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł. Dla jednego ucznia wsparcie może  zostać przyznane tylko jeden raz.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie  po odbiór deklaracji.

PROCEDURA SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ MIESZAŃCÓW GMINY RADŁÓW

  1. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+, rodzic/opiekun prawny składa jedną deklarację.
  2. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.
  3. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie
  4. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: DO 15 MAJA  2015 R.

ZAŁĄCZNIKI

Kontakt w przypadku pytań: tel. 14 6782 003

Malopolska

PROJEKT REALIZOWANY ZE WSPARCIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO