Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Rady Osiedla, Sołtysów i Rad Sołeckich

wyboryKALENDARZ WYBORCZY WYBORÓW SOŁECKICH GMINY RADŁÓW

16 marca 2015 r. – Sporządzenie i przekazanie Sołeckiej Komisji Wyborczej listy wyborców według stanu na dzień zarządzenia wyborów.  

8 kwietnia 2015 r. (do godz. 16.00) – Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej do Przewodniczącego Sołeckiej Komisji Wyborczej.

9 kwietnia 2015 r. – Sporządzenie i rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przez Sołecką Komisję Wyborczą.

17 kwietnia 2015 r. (do godz. 14.00) – Zgłoszenie osoby na męża zaufania kandydata na Sołtysa jak również członka Rady Sołeckiej.                                   

19 kwietnia 2015 r. Przeprowadzenie głosowania, sporządzenie protokołu głosowania przekazanie Burmistrzowi Radłowa oraz podanie wyników wyborów do publicznej wiadomości.

Źródło: gminaradlow.pl