Alternatywne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego

11082640_888064981254487_4254827412318810681_nRozpoczęły się prace inwestycyjne w ramach działania pn. „Alternatywne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w Gminie Radłów” – Zadanie obejmuje zakup i montaż 3 autonomicznych instalacji fotowoltaicznych z podłączeniem do sieci energetycznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Radłów. Instalacje zostaną zamontowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Niwce, oczyszczalni ścieków w Radłowie oraz na budynku Zespołu Szkół w Radłowie. Całkowita wartość projektu to 3 247 530,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 2 760 400,50 zł zostało przyznane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura Ochrony Środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Źródło: Urząd gminy Radłów