Powiat Tarnowski kontynuuje program na rzecz ochrony zwierzyny drobnej

Bazant (Phasianus colchicus)_0017Od 2006 roku Powiat Tarnowski prowadzi działania reintrodukcji zająca i bażanta na terenach leśnych. Celem przesiedleń było wprowadzenie nowych gatunków w danym terenie lub tak zwane „odświeżenie krwi”, czyli wprowadzenie zwierząt o odmiennym genotypie od miejscowych, co w konsekwencji powodowało zwiększenie zróżnicowania genetycznego.

Obecnie jednym z ważniejszych problemów ochrony zwierząt jest zachowanie różnorodności genetycznej. Tylko zakrojona na szeroką skalę reintrodukcja, obejmująca makroregiony, przez kolejne kilka lat może przynieść spodziewane efekty. Spadek populacji zwierzyny powodowany był przez szereg czynników, wśród których największą, negatywną rolę odegrały nawiedzające doliny rzek Biała i Dunajec powodzie. Na liczebność zwierzyny wpływ miały też: agrotechnika, drapieżniki, komunikacja kołowa i kłusownictwo.

Dzię­ki powiatowemu pro­gra­mo­wi od­two­rze­nia po­pu­la­cji kilku ga­tun­ków na obszarach zieleini średniej i wysokiej oraz w tarnowskich lasach przybyło ponad 4 tys. sztuk drobnej zwierzyny. Na wol­ność wypuszczano młode za­ją­ce i ba­żan­ty.

Głów­nym celem Pro­gra­mu Reintrodukcji Zwie­rzy­ny Drob­nej w Powiecie Tarnowskim jest za­cho­wa­nie ist­nie­ją­cych po­pu­la­cji najpopularniejszych ga­tun­ków zwie­rząt łownych – za­ją­ca sza­ra­ka i ba­żan­ta – oraz za­po­cząt­ko­wa­nie suk­ce­syw­ne­go wzro­stu ich li­czeb­no­ści. Dzia­ła­nia po­le­ga­ją na wsie­dla­niu, czyli mó­wiąc fa­cho­wo – re­sty­tu­cji i re­in­tro­duk­cji do śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go zwie­rząt po­cho­dzą­cych z ho­dow­li wo­lie­ro­wych, pro­wa­dzo­nych przez ośrod­ki ho­dow­li zwie­rzy­ny.

Pro­gram jest ini­cja­ty­wą służb ochrony środowiska i łowczych samorządu Powiatu Tarnowskiego. Jak pod­kre­śla­ją przedstawiciele kół łowieckich z regionu, już można za­uwa­żyć wzrost po­pu­la­cji bażantów.

Do­tych­cza­so­we dzia­ła­nia ob­ję­ły wsie­dle­nie około 4 tys. ba­żan­tów. Z uwagi na by­to­wa­nie zwie­rzy­ny drob­nej, przede wszyst­kim w kra­jo­bra­zie rol­ni­czym, dzia­ła­nia na naj­więk­szą skalę są pro­wa­dzo­ne na te­re­nie gmin: Wietrzychowice, Żabno, Radłów, Lisia Góra, Gromnik, Tarnów, bo wła­śnie ten ob­szar naj­bar­dziej od­po­wia­da wy­ma­ga­niom sie­dli­sko­wym zwie­rzy­ny drob­nej.

Re­ali­za­cja pro­gra­mu w 2015 roku polega na zasiedleniu kolejnych 500 sztuk bażantów.

Program i jest ­fi­nan­so­wa­ny ze środków budżetowych Powiatu Tarnowskiego, przeznaczonych na ochro­nę śro­do­wi­ska i go­spo­dar­kę wod­ną.

Źródło: Starostwo Powiatowe