Historyczny budżet Gminy Radłów na 2015 rok uchwalony

500px-POL_Radłów_COA.svg26 stycznia br.  podczas V sesji Rada Miejska w Radłowie jednogłośnie uchwaliła budżet Gminy Radłów na 2015 rok, który można nazwać budżetem historycznym. Jest to największy budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, który zakłada realizację nie tylko zadań bieżących gminy, ale także szereg zadań inwestycyjnych, które mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju gminy. Wydatki budżetu ustalono na łączną kwotę 51 720 477,38 zł, w tym najwięcej środków zostanie przekazanych na inwestycje – 28 865 548,83 zł. Realizowana będzie największa inwestycja w historii gminy tj. dokończenie kanalizacji Radłowa i Niwki oraz skanalizowanie wsi Wola Radłowska. Łączny koszt całej inwestycji opiewa na ponad 22 000 000,00 zł. Realizowanych będzie również kilka innych ważnych dla naszej społeczności inwestycji w ramach zadań, których realizacja przeszła na bieżący rok:

– Alternatywne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w Gminie Radłów – zakup i montaż 3 autonomicznych instalacji fotowoltaicznych z podłączeniem do sieci energetycznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Radłów: Zespołu Szkół w Radłowie, Zakładu Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Niwce i Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Radłowie. Całkowita wartość projektu to 3 247 530,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 2 760 400,50 zł zostało przyznane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura Ochrony Środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Odbudowa zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz zagospodarowanie terenu w centrum Radłowa – zadanie realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Koszt całkowity zadania to ok. 120 000,00 zł, a dofinansowanie ok. 96 000,00 zł.

Remont Domu Ludowego w Marcinkowicach pełniącego funkcje społeczno – kulturalne – wartość zadania ok. 60 000,00 zł.

– Odnowienie i przebudowa pomnika upamiętniającego Bitwę Radłowską w Biskupicach Radłowskich wraz z zagospodarowaniem terenu – wartość zadania 225 287,81 zł kwota dofinansowania: 134 600,00 zł.

– Dokończenie budowy sali sportowej w Niwce – inwestycja realizowana jest w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi objętego programem PROW na lata 2007-2013. Wartość zadania – 941 056,53 zł, kwota dofinansowania ok. 400 000,00 zł.

Do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego oddano kwotę 255 622,57 zł, z której zrealizowanych zostanie szereg przedsięwzięć.

Poza budżetem oraz przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radłów Rada Miejska podjęła także Uchwały dotyczące:

– zamiaru utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Radłowie – Uchwała Intencyjna otwierająca dla uczniów naszych szkół i samorządu nowe możliwości,

– uzupełnienia składów osobowych w tym Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Radłowie,

– terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwartalne opłaty tj. do 15 marca – za I kwartał, do 15 czerwca – za II kwartał, do 15 września – za III kwartał, do 15 grudnia – za IV kwartał),

– udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie – dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł na zakup oznakowanego samochodu oraz 2 000,00 zł na zakup komputera,

– uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,

– rozpatrzenia wniosku o unieważnienie zebrania  wiejskiego wsi Przybysławice z dnia 28 września 2014 r. – jednogłośnie Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną.

Źródło: www.gminaradlow.pl